Vizite studimore ne Greqi

Me 14-15 Dhjetor 2017, ne kuadrin e projektit Sared u be nje vizite studimore ne Greqi me prodhues te tre grupeve (VC- Fruta&Arror) dhe specialiste te DB Diber. Vizita u be ne PIRGON Greqi dhe fidanishten e pemeve frutore Edessa.
Objektivi vizites ishte per zinxhirin e vleres se molles dhe qershise. Gjate vizites prodhuesit dhe specilaistet u njohen me organizimin e prodhuesve ne koperativen e frutave (RURAL COOPERATIVE PIRGON) avantazhet per prodhimin, tregun etj.
Interesante ishte vizita ne fidanishten e Edesses, ku u njohem me prodhimin e fidaneve te qershise, dardhes, molles etj, me varietetet, cilesine dhe standartet e fidanve. Gjithashtu u bene vizita ne pemetore me dardhe dhe qershi, ku ishin aplikuar teknologji te reja, ku u njohem me format e kultivimit, dendesine e mbjelljes, varietetet qe mbillen, forma e kurores, me sherbimet qe kryhen ne pemetore deri ne momentin e vjeljes, risi keto qe do sherbejne prodhuesve dhe specialisteve per ti aplikuar ne Diber. Vecanerisht u njohen me tekniken, tipet e rrjetave dhe kostot e sistemit antibresher ne molle e qershi, etj. Kjo ishte nje vizite shume e fruteshme per prodhuesit dhe specialistet.

Back