Vizite ne terren Korce

Takime dhe vizita ne terren me ekipin e Afc-Gjermani qe zbaton projektin e GIZ/SRD per Zinxhirin e Vleres se Frutave, me fokus teknologjine e prodhimit dhe tregut te frutave, vecanerisht te molles. 🍎🍏🍐🍒

Back