Trainim: “RINIA NE ZHVILLIMIN RURAL” – OJF-të, Diber

📍 “RINIA NE ZHVILLIMIN RURAL”

OJF-të e Dibrës u takuan gjithashtu për të rritur njohuritë e tyre mbi çështjet e: CAP dhe qasjes LEADER dhe për të ndarë idetë për përfshirjen e të rinjve në zhvillimin rural. Trajnimi u organizua në bashkëpunim me ADAD Malore.

#QeshuRini#RuralYou

Rural-You është financuar nga European Union in Albania dhe implementuar nga Volontari nel Mondo RTM , në partneritet me ADAD Malore , Fondacioni Partneritet për Zhvillim , AgroPuka , Rrjeti Shqiptar per Zhvillim Rural – ANRD dhe Agia Giovani Imprenditori Agricoli

Agricoltura è Vita Agriagenzia (Cia – Agricoltori Italiani )

Back