Tirane, 4 Shkurt 2016; Mision i FERT

Mbledhja e Keshillit Administrativ per programin e OPCA 2. Ne takim moren pjese Drejtoresha e FERT znj. A. Panel dhe J.C. Derogns. Çeshtjet qe u trajtuan ishin; strategjia e adad malore 2015-2025, plani i aksioneve 2016-2018 dhe misionet te FERT per perforcimin e strukturave dhe rolin qe do te kete adad malore ne zhvillimin e frutikultures ne nivel rajonal  dhe kombetar. Organizimi i dhe funksionimi i Komitetit Konsultativ te Perbashket me Ministrine e Bujqesise-KKP Tirane, Forumi Frutikultures Korçe, bashkepunimi me organizatat te tjera do te jene fokusi kryesor per rritjen e rolit te adad malore. Rritja e anetaresise, formimi i prodhuesve, i liderve, perfocimi i ekipit teknik te adad malore do te permiresoje sherbimet ndaj anetarve dhe me gjere, do te rrit pavaresine ekonomike dhe rolin si organizate profesionale bujqesore – OPB.

Back