Tirane, 23 Korrik 2015 OPCA (Hartimi i strategjise se ADAD Malore 2015-2025)

Ne mbledhjen e Keshillit Administrativ per strategjine e adad malore, moren pjese Drejtoresh e FERT Znj. Anne PANEL dhe J. Ch. Derongs. Pas nje refleksioni te anetarve per nje periudhe 6 mujore dhe analizes SWOT, u percaktuan funksionet kryesore, burimet dhe mjetet per realizimin e saj, qe perbejne strategjine 10 vjecare te adad malore 2015-2025. Staregjia permban 4 funksione kryesore te te adad malore: 1) ngritja dhe shperndarja e referencave tekniko-ekonomike, 2) asistence teknike, 3) zhvillimi i filireave dhe territoreve, 4) mbrojtja e interesave te prodhuesve dhe force propozimi. Mbeshtetur ne strategjine e hartuar eshte hartuar dhe plani aksioneve per tre vitet e ardheshme 2016-2018, keto ne kuadrin e programit OPCA 2. Keshilli Administrativ miratoj Straetegjine 10 vjeçare te adad malore.

Back