Tirane, 15 Shkurt 2016; Regjistrimi ne katalogun shqiptar te 2 varieteteve te reja te molles

Nje e Re ne per prodhuesit e molles te vendit, u shtuan ne strukturen varietore te molles dhe dy varietete te reja te molles GALA dhe FUJI. Adad malore, pas nje pune gjashte vjeçare per testimin e varieteteve te reja te molles ne fidanishte dhe pemetore paraqiti dosjen e studimit te dy varieteve prane ESHFF per regjistrim. Theksojme se dhe me vemendje te veçante te Ministrit te Bujqesise Z. Panariti, ESHFF regjistroj ne Katalogun shqiptar 2 varietete te reja te molles, FUJI dhe GALA. Kjo do te ndikoje ne shtimin e prodhimit te fidaneve, shtimin e pemetoreve te reja me keto varietete, te cilat i preferon tregu, konsumatori dhe do te jene me konkurues ne treg. Njekohesisht prodhuesit do te arrijne te rimbursohen fidanet nga skemat mbeshtetese te Ministrise Bujqesise apo projekte si SARED, etj.

Back