Tirane, 14 Dhjetor 2015, Komitetit Perbashket Konsultativ (KPK)

Adad Malore se bashku me Drejtorine e Integrimit Europian dhe Projekteve të Ministrisë Bujqësisë Zhvllimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, zhvilloj mbledhjen e Keshillit Konsultativ te Perbashket per ftutikulturen. Ne takim moren pjese nga stafi i Ministrise 4 veta e perfaqesuar nga J. Bare dhe adad malore 8 veta e perfaqesuar nga R. Kaza. Ne kete takim u diskutua per problematiken ne frutikulture dhe adresimin per zgjidhje. Gjithashtu diskutua per funksionimin e KKP dhe planin e aktiviteve qe do te zbatohen per vitin 2016, si takimet periodike te KPK, seminare, panaire, formime dhe shkembime etj. Adad Malore te prezantoj prane KPK problematiken dhe propozime per zgjidhje qe te perfshihen ne politikat e Ministrise Bujqesise, qofte ne aspektin e prodhimit, te ruajtjes dhe tregtimit te frutave.

Back