Strukturat tona

Anetaresia-Asambleja e Pergjitheshme(AP)

Nӫ ADAD Malore aderojnë 750 anëtarë tӫ strukturuar nӫ 30 grupe prodhuesish sipas aktiviteteve bujqesore dhe territoreve në Rajonet Malore Kukës, Dibër, Korçë dhe Shkodër. Asambleja e Pergjitheshme eshte organi me i larte vendimarres i shoqates dhe drejtohet nga Kryetari i Shoqates i cili eshte prodhues.

Këshilli Administrativ (KA);

KA eshte organi ekzektiv, administron aktivitetin e Shoqates dhe drejtohet nga Kryetari  Shoqates.  KA perbehet prej 11 vetash te cilet perfaqesojne grupet prodhuese dhe rajonet e tyre. Ato kane aktivitetet te rendesishme ne fushen e prodhimit, ruajtjes, perpunimit dhe tregtimit te frutave, te dritherave dhe perimeve.

Ekipi teknik:

Adad Malore ka një ekip teknik dhe profesional të formuar në kuadrin e mbështetjes së FERT dhe që shoqëron  prodhuesit në vënien në jetë aksionet e tyre si dhe bën përgjithësimin e eksperiencave më të mira, të vendit dhe të huaja. Ekipi teknik ka kompetencat dhe logjistiken e duhur per te shoqeruar aktivitetet e prodhuesve ne zhvillimin ebujqesise, agroturizmit e me gjere ne zhvillimin e zonave rurale.

Adad Malore ka ekipin teknik prej 8 vetash qe drejtohet nga Drejtori i Ekzekutiv. Ka zyren qendore ne Tirane dhe 2 zyra lokale ne Korce dhe Has dhe 2 specialist ne Diber dhe Kukes. Ekipi eshte i kompletuar me 5 specialiste te frutikultures dhe 3 punonjes per kordinimin, financen dhe kominikimin (shih organigramen). Per aspekte te veçanta angazhon dhe asistent nga Universiteti Buqjesor i Tiranes etj. (shih organigramen pdf)

Insert  ne PDF

Anetaresia e adad malore

  • Ne Adad aderojne 600 anetare, te strukturuar ne 26 grupe, ku 16 prej te tyre jane informale dhe 10 jane grupe formale.
  • Ne grupet formale bejne pjese rreth 25 % e anetarve, te cilet kane ngritur aktivitete ekonomike si ne prodhimin e fidaneve, ruajtjes, tregtimit dhe agroperpunimit te frutave.
  • Ne grupet informale bejne pjese shumica ose 75 % anetarve te organizuar ne grupe te pemetarise sipas rajoneve, te cilet jane jane organizuar per te zgjidhur çeshtje te asistences teknike, inputeve, te tregut etj.
  • Te dhena te permbledhura jepen ne tabelen e meposhteme:

12

Adad malore ka një zhvillim te qëndrueshëm dhe dinamik ne rritjen e numrit të anëtarëve dhe strukturimin e tyre në grupe dhe aktivitetet e tyre. Kane rritur siperfaqet e  pemetoreve  veçanërisht ato me dendësi të lartë, prodhimin dhe perpunimin e frutave, gjithashtu kane investuar ne ngritjen e dhomave te ftohta, agroperpunim etj.

—————————————————————————————————————-

Back