Shpendarja e varieteteve te kumbulles

Fidanishte Rabeta Tirane;

Ne kuader te projektit per ZV se frutave te financuar nga Qeveria Gjermane nepermjet GIZ/SRD ne bashkepunim me MBZHR, zbatuar nga AFC, sot u shperndane fidane per 9 varietete te kumbulles te cilat do te testohen per cilesite dhe rezistencen nga Sharka. Fidanet jane marre nga Instituti Cacak Serbi. Testimi do te behet ne Tirane, Korce, Diber dhe Vlore.

#fidane cilesore#

#varietete te reja#

#testim#

#bashkepunim#

Back