Sherbime

I.Ngritja dhe shperndarje referencash tekniko-ekonomike.

Testime/eksperimentime:

 • Teknologjite e reja ne prodhim – forma e kultivimit, varietetet e reja, teknika te rrallimit kimik, ushqyerit, mbrojtes fitosanitare etj.
 • Teknikat e vjeljes dhe ruajtjes se frutave ne dhoma frigoriferike etj.

Studime:

 • Evolucioni i frutikultures dhe formave te kultivimit
 • Studimi tregut i shijes se konsumatorit te frutave dhe produkteve.
 • Zhvillimin e sektorit bujqesor, te frutikultures, te agroturizmit dhe rural.

Krijim referencash;

 • Pemetore te reja, dhoma frigoriferike, perpunim, tregtim, koperim te prodhuesve – SHBB
 • Transferimi eksperincave me te mira, te vendit e te huaja, te organizimit, prodhimit, tregut

Shperndarje:

 • Analize, informim (per aktualitetin, prodhimin, tregun, politikat bujqesore) shperndarje;
 • Publikime te fishave teknike, broshura, libra, buletine, studime,

II.Këshilla tekniko-ekonomike, shoqerim te inisiativave dhe mbështetje për anëtarët e grupeve te organizates dhe me gjere.

 • Keshille teknike – prane grupeve te prodhuesve ne pemetari, perime, drithera, etj.
 • Shoqerim projektesh- individuale dhe te grupeve per te aplikuar ne programet te ndryshme.
 • Formime dhe shkembime – te prodhuesve dhe specialisteve brenda dhe jashte vendit
 • Ekspertize –  e vendit dhe e huaj ne teknologji dhe pasvjelje te prodhimit.
 • Ndermejtesim te prodhuesve, grupeve me partnere dhe aktore te tjere.

III. Zhvillimi i sektorëve dhe territoreve (strukturimi i aktoreve ne shkalle territori e filiere)

 • Strukturimi i prodhuesve – ne grupe te reja informale ne formale sipas temave e rajoneve
 • Organizimi i forumeve – sipas filierave me aktor rajonal e kombetar (FF Korçe)
 • Alternativa te reja- per zhvillimin rural, turizmi, artizanati, bime medicinale
 • Formime profesionale per prodhuesit e rinje dhe prodhuesit e vegjel.
 • Nxitja e prodhimit bio ne molle, patate dhe aktivitete ne perputhje me vlerat mjedisore

IV. Mbrojtja e interesave te prodhuesve, force përfaqësimi dhe propozimi

 • Organizmi i tavolinave te rrumbullakta rreth temave dhe territoreve me partnere dhe aktore
 • Perforcimi i komitetetit Konsultativ te Perbashekt (KKP) per filieren e frutikultures etj.
 • Krijimi i aleancave me organizata te tjera per lobim ne mbrojtjen e inetersave te perbashketa.
 • Ndihma dhe shoqerimi i prodhuesit e vegjel per te mbrojtur dhe vleresuar produktet e tyre
 • Perfshija ne programe dhe konsultimi me Ministrine Bujqesise, (QTTB, DB, ..), e aktore te tjere
Back