Seminare

seminrae2-5 Tetor 2016
Nderhyrja ekspertit Patrick Heinemann per aspektin e pasvjeljes se molles Korçe dhe Diber

29 Shtator-1 Tetor 2016
Takimi i 20 vjetorit te ADAD Malore
Misioni i FERT
Takimi Arbomed
Panair Korce

Shtator 2016
Vizite e grupit te prodhuesve Korce ne Greqi ne kuadrin e projektit SARED

Korrik 2016
Vizite te grupeve te prodhuesve Kukes, Diber ne Korce

22-26 Qershor
Misioni i ekspertit Francuas per forumin e frutikultures Korce dhe KPK ne Tirane
Formim me lideret e grupeve te frutikultures Korce

Kukes,
Lancimi i projektit te studimit ESFIM ne Kukes

15-20 Qershor 2016
Mision i ekspertit francez Francois Lafife per oganizimin e forumit te frutkultures ne Korce dhe mision vleresimi per adad

31 Maj-7 Qershor
Ekpertize nga specialisti frutikultures P. Heinemann, i mbeshtetur nga Ambasada Franceze dhe adad. Tema e nderhyrjes do te jete per teknologjine e kultivimit te pemeve frutore dhe veçanerisht per teknikat e reja te rrallimit te frutave dhe krasitjen e gjelber, ne tre rajonet Kukes, Diber dhe Korçe.

Korce, me 25 Maj
Mbledhja e FF Korçe

Meknes- Marok, me 29-30 prill
Mbledhja e Arbomed, per observatorin e frutave te perimeve

Korce, me 17 mars 2016
FFK-Forumi Frutikultures Korçe, u mbajt mbledhja e dyte me aktoret e frutikultures Korce, ku u percaktuan modalitetet e funksionimit te FFK.

Korçe, me 4 Shkurt 2016
Mbledhja e Keshillit Administrativ te adad me pjesemarrjen e A. Panel dhe JC. Derogns, per programin opca 2, aksionit dhe modalitetet e realizimit per arritjen e tre objektivave; fuqizimi ekonomik i adad, permiresimi I sherbimeve ndaj prodhuesve dhe me gjere, si dhe rritja e forces se propozimit te adad.

Korçe, me 3 shkurt 2016
FFK-Forumi Frutikultures Korçe, u mbajt mbledhja e pare me aktoret e frutikultures Korce.
Date, 1-5 Shkurt 2016
Misioni i FERT me pjesemarrjen e A. Panel dhe J.C. Derogns per programin e OPCA 2.

Aktivitete te realizuara
Seminare kombetare:

Tirane, 30 Janar 2015
Filiera e frutikultures:
OPCA Bilanc 2013-2014 dhe perspektive aksione 2015 …
Adad malore nje partner per zhvillimin e filieres se frutikultures

Tirane, 6 Maj 2015 OPCA
Mbeshtetje ne strukturimin e filieres bujqesore ne Shqiperi permes Organizimit te Prodhuesve dhe Konsultimit te Aktoreve
Avancimi i Programit OPCA. Krijimi i nje Komiteti Interprofesional ne Frutikulture – KIF

Tirane, 22 Nentor 2012
Promali : Varietetet e reja te molles ne vendin tone
Te arrijme nje strukture konkuruese te varieteteve te molles ne vend dhe te perhapim varietetet e reja ne rajonin e Korces dhe ne vendin tone

Korce 5 tetor 2012
Promali; Koleksioni i varieteteve te molles
Te arrijme nje strukture konkuruese te varieteteve te molles ne vend dhe te perhapim varietetet e reja ne rajonin e Korces dhe ne vendin tone

Voskopoje 31 Tetor 2012
Zhvillim i integruar i Territorit te Voskopojes 2007-2012
Voskopoja nje teritor me zhvillim dinamik dhe te qendrueshem 2007- 2012 ;

12 Prill 2012:
Performanca Filieres ne Frutikulture Reference per Ulliri dhe Arrore
Te nxisim nje bashkerendim te te gjithe aktorve ne harmonizimin e aksioneve per performancen e filieres ne frutikulture

Tirane, 4 Qershor 2011
Adad malore- Nje aktor ne zhvillimin bujqesor

Tirane, me 04 Dhjetor 2009
Cilesia e fidaneve perben bazen e nje frutikulture dinamike dhe rentabel

Tirane, me 26 Nentor 2008
Pemetaret nje force reale per zhvillimin e frutikultures qe kerkon vemendje
ADAD- pervoja dhe kompetenca e tij ne pemetari
IM-Fert-Mada nje mbeshtetje efektive per pemetaret
Roli real i adad si nje faktore i filieres ne frutikulture
ADAD nje embrion i organizimit profesional. ADAD nje partener per te permiresuar perfomancen ne frutikulture

Peshkopi, me 17 mars 2008
MADA- ADAD : Programi Investimeve Strategjike ne Pemtari e Vreshtari ne Qarkun e Dibres
Strategjia e zhvillimit te pemtarise dhe vreshtarise ne Qarkun e Dibres- Prodhimi-Perpunimi dhe marketingu – Faktoret dhe aktoret.

Korce 23 Qershor 2007
ADAD Malore nje organizim federativ dhe profesional i prodhueve  Diber, Korçë, Kukes
Te fut ne rrugen e progresit prodhuesit dhe aktivitetin e tyre.
Korce, 28 Qershor 2007
… drejt organizimit profesional e ekonomik te prodhuesve

Korce, 14 Korrik 2006
Organizuar nga: DRBUK Korce-ADAD- MADA
Te mbeshtese zhvillimin e pemtarise ne Qarkun e Korces nepermjet: transfertes teknologjike ne pemtari

Korce, 17-18 Nentor 2005
Seminar kombetar: Bashkepunimi i prodhuesve domosdoshmeri ne zhvillimin bujqesor

Peshkopi, 14 Nentor 2003
Roli i prodhuesve dhe i organizimeve te prodhuesve  ne zhvillimin e ekonomise bujqesore

Back