Referencat Tona

REFERENCAT TONA

Fert dhe Adad malore ka ngritur dhe shperndare referenca dhe kane vendosur bazat e teknologjise se Re te pemetarise ne vendin tone duke i paraprire zhvillimit te sotem te frutikultures ne vend.

Adad malore ka 450 ha molle ose rreth 8 % te siperfaqes totale ne nivel vendi. Nga 350 ha pemetore intensive me molle ne shkalle vendi, adad malore disponon rreth 80% te siperfaqes se pergjitheshme.

Transfere teknologjie:

Adad Malore ka ngritur dhe shpernare referenca teknike dhe teknologjie ne:

 • Prodhimin e fidaneve te molles me nenshartesa vegjetative dhe varietete te reja
 • Kemi ngritur koleksionin me te madh te molles ne vendin tone ne fidanishten e Zemblakut ne Korce me 8 nenshartesa vegjetative dhe 50 varietete te molles, 35 varietete te reja. Ka kapacietete e duhura per prodhimin e fidanve per nevojat e vendit dhe per eksport.
 • Testimin dhe vleresimin e 18 varieteteve te reja te molles te cilet po perhapen ne prodhim.
 • Jane ngritur 250 ha pemetore intensive ne Diber, Korce, Kukes, Shkoder, Lushnje, Tirane etj., qe perbejne rreth 80 % te pemetoreve intensive ne shkalle vendi. Pemetore jane me dendesi te larte nga 2250-3300 rrenje/ha dhe arrrije nje rendiement 50-65 ton/ha.
 • Kemi ngrit keshillen teknike prane grupeve te pemetarise Diber dhe Korce, ku aderojne rreth 500 pemetare, te cilet kane permiresuar teknologjine ne pemetoret e ekzituese dhe kane aplikuar teknologjine e re te kultivimit intensiv ne molle, dardhe qershi dhe kumbull. Ne pemetoret e kane rritur rendimentin (50-60 ton/ha), kane cilesine dhe sasine e prodhimit.

 

Studime : 

 • Studimi per teknologjine e kultivimit intensiv dhe ekstensiv ne tre rajonet.
 • Studimin per pershtajen e nenshartesave vegjetative te molles ne 3 rajone tet vendit
 • Studimi per rajonizimin e varietetve te reja dhe autokton te molles ne kater zona klimatike ne Korce, Lushnje, Diber dhe Kukes,
 • Studimi ekonomik per fermen bujqesore

Publikime

 • Buletine periodike te adad malore, broshura
 • 3 libra te molles, karta teknologjike te pemeve frutore, 25 fisha teknike
 • 2 SIP te (Strategic Investment Program) Pemetarise dhe Vreshtarise te Rajonit Diber
 • 4 Plane Strategjike (Qarku Korce) te komunave Voskopoje, Vithkuq, Drenove dhe te tre njesive vendore te Bashkise Erseke me komunat Qender dhe Mollas.
 • 2 Guida turistike te Voskopojes dhe 10 fisha teknike dhe informative per Voskopojen.

 

Shoqerimin e projekteve te grupeve; arritjet (mikrofiliera) e disa grupeve

 • «Grupi i Dvoranit» Korce i cili eshte i njohur per aplikimin teknologjite e reja ne pemetari, ne 2014 formuan Koperativen “AliFrut” per prodhimin, ruajtjen dhe tregtimin e frutave”
 • «Grupi Zemblakut» Korce per prodhimin e fidaneve, qe prodhon mbi 120 mije fidane, ose rreth 65 % te fidanve te molles ne shkalle kombetare,
 • «Kaza Frut» ne Diber per prodhimin e kumbulles se thate
 • «Kop. Frut Diber 2012» per prodhimin e frutave dhe lengut te molles
 • Rrjeti i 10 dhomave te ftohta per ruajtjen e mbi 2000 ton molle ne Korce dhe Diber
 • Prodhimi i Hardiçit pije tradicionale ne Reç te Shkodres- lengu e Dellise se Kuqe (Juniperus)
 • Prodhimi i 50 ton patate “Bio” ne Voskopoje nga 4 prodhues ne 1.5 ha.

 

Konsultimi i aktorve:

Synergji te ADAD Malore/FERT me Drejtorite Rajonale per ekspertize dhe formimin e specialisteve dhe prodhuesve dhe takime per frutikulturen.

Kemi vendosur nje marreveshje MB-FERT-ADAD Janar 2015. Kemi krijuar Komitetin Konsultaiv te Perbashket (KKP) per frutikulturen me perfaqesues te Ministrine e Bujqesise dhe Adad Malore.

Kemi krijuar Forumin e Frutikultures Korce – FFK, ne bashkepunim me Qarkun, Bashkine Korce dhe aktore te tjere te Rajonit te Korces.

Back