Peshkopi, 10 Qershor 2009 – Hartimi i Straegjise e adad 2010-2015

Gjate pjeses se pare te vitit 2009 adad ka bere takime me anetaret dhe grupet e adad per te veresuar situaten, problematiken dhe prespektiven qe paraqet adad per ne vitet ne vazhdim. U hartua nje draft dokument per cdo grup qe vlesonte aktivitetin e cdo grupi. Mbi bazen e nje analize dhe refleksioni u hartua dokumenti ne nivel ADAD. Ky dokument u paraqit ne mbledhjen e Keshillit Administrativ qe u mbajt ne Diber.

Ne kete takim merrnin pjese Drejtoresha e FERT znj. Anne Panel, J. Ch. Derongs, perfaqesues te Drejtorise Bujqesise, Mada, specialiste dhe prodhues nga Dibra. Pas nje rivleresimi i miratua strategjia e adad per vitet 2010-2015. Tre ishin akset kryesore te strategjise; i) Sherbimi ndaj anetaresise, ii) si operator zhvillimi ne vend per projekteve te programeve ne vend, iii) zhvillimi rural. Ne baze te akseve u hartua plani i aksioneve ne baze te grupeve per periudhen tre vjeçare 2009-2011.

Back