OPCA   Raport Periudha 1 Janar – 30 Qershor 2016

 Prodhim dhe shperndarje te referencave tekniko – ekonomike

1.1. Teste/eksperimentime

2 testime per varietetet e reja dhe rrallimin kimik.Pas testimit te 35 varieteteve te reja, kemi regjistruar ne katalogun shqiptar 2 varietete- reja Gala dhe Fuji. Kjo do tu lejoje prodhuesve te mbjellin pemetore me varietete te reja dhe te perfitojne nga skemat mbeshtetese te qeverise apo programe  te tjera.

1.2 Krijim referencash

17 prodhues kane mbjelle 17 pemetore te reja me siperfaqe 9.5 ha. 12 pemetore te reja prej 7.3 ha jane mbjelle me molle me teknologji te re me dendesi 2400-3000 bime/ha, me 4 varietete te reja. 4 pemetore me qershi me forme aks, me tre varietete te reja dhe me siperfaqe 1.8 ha. 1  pemetore me Shege me 0.4 ha me 2 varietete autoktone Divedishe dhe Tivaresha

1.3 Shperndarje referencah

3 fisha teknike (krasitja dimerore, rrallimi kimik I molles dhe krasitja e gjelber. Faqja e re web site te adad malore

  1. Keshille, assistence e shoqerim te antareve dhe grupeve te tyre

 2.1 Keshille teknike

Kemi shtuar stafin me 3 specialiste. 1 ne Tirane dhe 2 specialiste ne Kukes dhe Has. Behet ndjekja teknike e mbi 500 prodhuesve te frutikultures ne Korce, Diber dhe Kukes.

 2.2 Formime/shkembime

Kemi nga tre fromime per 24 grupet per 700 prodhues. Nga 1 formim me lideret e grpeve Korce, Kukes dhe Has.2 formime ne Tirane me specialistet lokal te adad malore. Stash formimi i E. Pire ne Sarajeve per formimin e te rinjeve ne kuader te programit per ballkanin.

 2.3 Ekspertize

2 ekspertiza: per teknologjine re ne frutikulture dhe kane marre pjese mbi 320 veta, per organizimin e filieres se fruikultures.

  1. Shoqerim projektesh per grupe dhe programesh

 3.1 Shoqerim projektesh individuale dhe grupesh

6 projekte per pemetore te reja kemi aplikuar tek SARED per pemetoret qe jane mbjelle. 4 projekte per mbjelljet e Dhjetorit dhe 1 projekt per dhome te ftohte. Kontrata me SARED per rritjen e kapaciteve ne zinxhirin e vleres se fruta arroreve per 2016-2017. 2 Kontrata me UNDP per 4 grupe te grave ne Korce dhe Vlore. Kontrata me ESFIM per studim ne Kukes.

3.2 Shoqerim projektesh te grupeve nga programme te tjera

2 projekte ne 4 gupet e grave ne Korce dhe Vlore per fuqizimin ekonomik te grupeve te grave: ndihma per te dale ne treg me 12 produkte artizanale.

 Zhvillim filiere e teritori

4 takime me 10 aktoret Korce per organizmin e forumit te frutikultures Korce. Themelimi i forumit FFK. 1 produkt – Sapun me vaj ulliri per 2 grupet e grave Vlore dhe 4 produkte artizane te punimeve me dore per 2 grupet e grave Korce.

  1. Mbrojtje te interesave te prodhuesve dhe perfaqesim

Takim me KKP te frutikultures me Ministrine e Bujqesise. Pjesemarrja ne 2 Komisione te Ministrise se Bujqesise. Pjesemarrje ne arbomed dhe perfaqesusi i Ministrise se Bujqesise.

Back