Misioni i eksperteve Francez “Prodhimi BIO” dhe ruajtja e mollës në frigorifer

Korce, 4-9 Nentor 2018, mision te dy eksperteve francez P. Heinneman dhe B. Duparc, te mbeshtetur nga Ambasada franceze, Fert Paris dhe ADAD. Ky mision pati per objektiv prodhimin “Bio” dhe ruajtjen e molles ne dhomat frigoriferike. Gjate misionit u vezhguan 8 dhoma frigoriferike, ku u pa gjendja e tyre, kushtet e ruajtjes dhe mundesia e instalimit te «Sistemit Intelegjent» te ruajtjes se molles. Gjithashtu doli e nevojshme trajnimi per menaxhimin e dhomave frigoriferike dhe kontrollin e parametrave te ruajtjes. Persa i perket prodhimit « Bio » u vizituan 12 pemetore dhe si konklzion doli se rajoni i Korces dhe Dibres etj., kane kushte te pershtatshme per prodhimin bio te molles, por kerkon varietete dhe teknologji te veçante, teknologji qe i perket te ardhmes.

Back