Kukes, 9 Mars 2016; projektit SARED

ADAD Malore eshte angazhuar nga SARED per implementimin komponentit te rritjes se kapaciteteve (CD) per zinxhirin e vleres (VC) se prodhimit te pemeve frutore dhe arrore, me nje Inisiative per nje grup ne Kukes dhe dy grupe ne Has. Diber. Kordinatori Projektit SARED Kukes ka kordinuar punen me DB Kukes/H as dhe ka monitoruar takimet me grupet te organizuar nga ADAD Malore. Te gjithe fermeret e perzg jedhur jane pemerrites potenciale qe e shohin fermen si bisnes nenshkruan memorandumin me adad malore ne kuader te projektit Sared. Te gjithe te kontaktuarit jane te interesuar dhe te motivuar per nje bashkepunim real dhe frutedhenes ne zbatim te programit – SARED. ADAD ka bashkepunim te fryteshem me DB Kukes/Has, ku ekstensionistet se bashku me facilitatorin dhe keshilluesin e ADAD kane organizuar takimet me grupet gjate Shkurtit 2016.

Back