Kukes, 26 Shkurt 2017

Kukes, me 26 Shkurt 2017, ne kuadrin e projektit SARED adad malore ne bashkepunim me DB Kukes dhe kordinatorin z. Dritan Tahiraj zhvilloj me grupin e frutikultures Kukes trajnimin per startegjine e mbrojtjes nga semundjet dhe demtuesit per vitin 2017 frutave dhe arror. Dr. Hafuz Domi gjate trajnimit theksoj se strategjia e mbrojtes se frutave i sherben fermerit te di qe ne fillim te vitit, menyren e mbrojtjes nga semundjet dhe demtuesit te pemetoreve per te arritur prodhim cilesor, kosto te ulet dhe cmim te mire te shitjes se frutave. Ne trajnim moren pjese anetaret e grupit, specialiste te DB Kukes dhe Pergjegjesi i Keshillimit Z. Qemal Memishi, i cili vleresoj trajnimet e realizuara nga adad malore dhe qe sherbejne per rritjen e kapacieteve teknike te specilaisteve dhe prodhuesve. Ndersa Liljana Isakaj theksoj se bashkepunimi i prodhuesve ne grup u sherben per te siguruar me mire inputet bujqesore dhe mbrojne me mire pemetoret e tyre. Prodhuesve ju shpernda dhe programi i mbrojtjes se molles, kumbulles, qershise dhe arres per 2017.

Back