Krume, 28 Shkurt 2017

Krume, me 27- 28 Shkurt 2017, ne kuadrin e projektit SARED adad malore ne bashkepunim me DB Has dhe kordinatorin z. Dritan Tahiraj zhvilloj me grupet e frutikultures Golaj/Zaharisht dhe Tregtan/Fajza Has trajnimin per strategjine e mbrojtjes nga semundjet dhe demtuesit te pemetoreve per 2017. Dr. Hafuz Domi gjate trajnimit theksoj se strategjia e mbrojtjes se frutave i sherben fermerit te di qe ne fillim te vitit, menyren e mbrojtjes nga semundjet dhe demtuesit te pemetoreve per te arritur prodhim cilesor, kosto te ulet dhe cmim te mire te shitjes se frutave. Ne trajnim moren pjese anetaret e grupeve, drejtori i DB Has z. Sadik Xhafa dhe pergjegjesi i Keshillimit Z. Rifat Mulaj, i cili vleresoj trajnimet e realizuara nga adad malore dhe qe sherbejne per rritjen e kapacieteve teknike te specilaisteve dhe prodhuesve. Ndersa Liljana Isakaj theksoj se bashkepunimi i prodhuesve ne grup u sherben per te siguruar me mire inputet bujqesore dhe mbrojne me mire pemetoret e tyre. Prodhuesve ju shpernda dhe programi i mbrojtjes se molles, kumbulles, qershise dhe arres per 2017.

Back