Korçe, me 3 Shkurt 2016; FF Korce

E iniciuar nga ADAD Malore dhe Bashkia Korce, u mbajt mbledhja e pare me aktoret e frutikultures Korce per ngritjen Forumi Frutikultures Korçe- FFK. Ky takim u animua nga Zv. Kryetari I Bashkise Korçe z. Stefan Germenji, i cili foli per angazhimin e bujqesise ne zhvillimin e frutikultures dhe njekohesisht vleresoj inisiativen per formimin e forumit te fruikultures Korçe. Ne takim diskutuan Drejtori DB dhe i QTBB Korce z. Vullnet Gjolla dhe Roland Mecaj dhe shprehen gadishmerine per mbeshtetjen e ketij forumi si nje instrument qe do te ndikoj ne zhvillimin e frutikultures ne Korce. Jean Charles, Derogns, FERT, Hafuz Domi dhe Liljana Isakaj te adad malore shprehen rendesine e funksionimit te ketij forumi, hartimi i startegjise se zhvillimit te frutikultures dhe rolin qe kane aktoret lokal dhe prodhuesit per zhvillimin e sektorit te frutikultures se sektor potencial ekonomik ne rajon.

Back