Korçe; 5-6 Janar 2016 projekti Sared

ADAD Malore po implementon projektin Sared per komponentit te rritjes se kapaciteteve (CD) per zinxhirin e vleres (VC) se prodhimit te pemeve frutore dhe arrore, me 8 Inisiativa ne Korce. Kordinatorja e Projektit SARED Korce ka kordinuar dhe monitoruar  zbatimin me sukses te programit nga ADAD Malore ne Korce. Te gjithe fermeret e perzgjedhur jane pemerrites potenciale me synim qe e shohin fermen si bisnes dhe me pretendime per te investuar ne te, disa prej tyre jane dhe grumbullues te frutave. Te gjithe te kontaktuarit jane te interesuar dhe te motivuar per nje bashkepunim real dhe frutedhenes ne zbatim te programit – SARED. ADAD ka bashkepunim te fryteshem me DB dhe QTTB Korce te cilet kane anagzhuar ekstensionistet dhe specialistet (QTTB) qe se bashku me faciitatoret dhe keshilluesit e ADAD kane organizuar takimet me grupet gjate muajit Dhjetor 2015-Janar 20015.

Back