Korce, 17- Shkurt 2017

Korce, nga data 14-17 Shkurt 2017, ADAD Malore ne kuadrin e projektit SARED zhvilloj trajnimet, me 8 grupet e frutikultures Korce per startegjine e mbrojtjes se molles nga semundjet dhe demtuesit per vitin 2017. Prodhuesve ju shpernda dhe programi i mbrojtjes se molles dhe qershise per 2017. Aktivitetet jane ne bashkepunim me DB dhe QTTB Korce te kordinuar nga kordinatorja SARED Korce.

Back