Korçe, 11-15 Janar 2016 projekti SARED

Ne kuadrin e Projektit SARED, ADAD Malore ka zhvilluar takimet me tete grupet e frutikultures Korçe, ku kane marre pjese specialistet e ekstensionit te DB Korçe qe mbulojne keto grupe. Grupet kane vleresuar specien e molles se produktin kryesor te frutave per Korçen. Ato kane identifikuar problematiken dhe kane dhene propozimet per nje program te ardheshem, per permiresimin e teknologjise, cilesise se prodhimit dhe konkurimit ne treg. Ne keto takime pas shqyrtimit te propozimeve te bera nga pjesemarresit u percaktuan se bashku aktivitetet qe do ndiqen me grupet per vitet 2016-2017. Ne fund firmosen dhe memorandumi i bashkepunimit ndermejt tete grupeve te prodhuesve (Bilisht, Vranisht, Cangonj, Zemblak, Zvezde, Bulgarec, Qatrom dhe Qafezez) dhe ADAD per te punuar se bashku ne kuadrin e projektit SARED ne sektorin e pemetarise ne te ardhmen.

Back