Hartimi i tre masave të reja të paketës së dytë të progrmait IPARD II

Autoriteti Menaxhues i MARD, i mbështetur nga programi GIZ-SRD, po zhvillon takimin per procesin e hartimit të tre masave të reja pjesë e paketës së dytë të programeve IPARD II dhe konkretisht:
o Masa 4: Agro-ambienti, klima dhe bujqësia organike
o Masa 5: Zbatimi i strategjive të zhvillimit lokal – qasja LEADER
o Matni 10 shërbime këshillimore.

Back