Frutikulture

Frutikultura eshte aktiviteti kryesor i adad malore, ka 20 grupe ne frutikulture me rreth 500 anetare, ka 445 ha pemetore, ku 270 ha jane me teknologji te re. Speciet kryesore jane molla qe ze rreth 90 % te pemeve frutore, kumbulla, qershia, shega, arra etj. Adad i mbeshtetur nga FERT dhe aktore te tjere ka vendosur bazat e kultivimit intensive te pemeve frutore. Testimi, inovacioni, ngritja e modeleve, formimi profesional i prodhuesve e specialisteve, perben suksesin tone ne kete sektor. Ne te tre rajonet Korçe, Diber dhe Kukes, grupet kane specialist, i cili i asiston direkt me vizita ne fushe, jep informacion, ben takime individuale dhe grupe. Grupet kane perfituar formime profesionale, shkembejne eksperienca, kane aplikuar teknika te reja ne molle, kane permiresuar sherbimet dhe kane rritur rendimentin dhe cilesine e frutave. Prodhuesit kane investuar ne shtimin e siperfaqes, permiresimin e teknologjise, ndertimin e DHF, agroperpunim dhe tregun.

Grupi Fidanishtjes Zemblak – prodhim tregtim fidanash frutor, me adrese Zemblak Korçe.
Eshte grup formal i ngritur ne 2003, ka 14 anetare, lider grupi Shkelqim Mullali, ka 6 ha fidanishte  prodhon mbi 100 mije fidane ne vit, per 9 specie frutore ku 90 % jane fidane molle.

Koperative; ShBB “alifrut” Korçë – Prodhim – Ruajtje – Marketing – Tregtim Frutash
Ka 8 anetare me President Ferdinad Ali. Ferma eshte ngritur 1993, sot Koperativa “alifrut”,disponon 12 ha pemetore, prodhon mbi 1000 kv molle/vit. Ka DHF me volum 500 ton per ruajtje&tregtimin e frutave. Prodhon mbi 1200 hl litra leng molle ne vit.

Kop Frut Diber 2012 prodhim perpunim frutash – me adrese Tomin Peshkopi
Ka 4 anetare me president Vehip Salkurti, eshte themeluar ne 2012, disponon 8 ha pemetore, prodhon mbi 1500 kv fruta, ka DHF me volum 500 ton dhe linjen e prodhimit te molles me kapacitet 10 kv/ore.

Agroperpunim; “Kaza Frut Diber 2008” me adrese Shumbat Diber
Ka 4 anetar me President Albert Kaza, themeluar ne 2008, ka 2 ha pemetore, prodhon rreth 250 kv kumbul,l ka DHF me volum 50 ton, linje te distimit te kumbulles per prodhim rakie dhe linjen e tharjes se kumbulles. Prodhon rreth 150 kv kumbult te thate ne vit, te ambalazhuara dhe etiketuara.

Grupet e pemetarise Korce:
Rajoni Korces ka 8 grupe te pemetarise (Bilisht, Vranisht, Cangonj, Zemblak, Zvezde, Zvirine, Dvoran-Polene, Qafzez), disponojne: 210 ha Pemetore, rendimenti ne molle 50-60 ton/ha, 5500 ton fruta prodhim vjetor, 8 Dhoma Frigoriferike me volum ruajtjes 1200 ton. Eksporton 1200 ton/vit ne Egjypt, Kosove, Greqi etj..

Grupet e pemetarise Diber:
Rajoni i Dibres ka 5 grupe te pemetarise (Greve, Tomin, Kastriot, Zebi, Kryemadhi), disponojne; 145 ha pemetore, 35-50 ton/ha rendimenti i molles, 850 ton fruta prodhim vjetor 5500 ton, 4 Dhoma Frigoriferike me volum ruajtjes 750 ton.

Grupet e pemetarise Kukes;
Rajoni i Kukesit ka 2 grupe te pemetarise (Krume, Fajza dhe Kukes), disponojne: 45 ha pemetore, 25-30 ton/ha rendimenti i molles, 150 ton fruta prodhim vjetor.

Back