Force Propozimi

Perfaqesim ne mbrojtje te interesave te prodhuesve dhe strukturim inisiativash

  • Organizmi i tavolinave te rrumbullakta rreth temave dhe territoreve me partnere dhe aktore
  • Perforcimi i komitetetit Konsultativ te Perbashekt (KKP) per filieren e frutikultures etj.
  • Krijimi i aleancave me organizata te tjera per lobim ne mbrojtjen e inetersave te perbashketa.
  • Ndihma dhe shoqerimi i prodhuesit e vegjel per te mbrojtur dhe vleresuar produktet e tyre
  • Perfshija ne programe dhe konsultimi me Ministrine Bujqesise, (QTTB, DB, ..), e aktore te tjere

 Partneriteti me institucionet publike, te lejoje qe MB te delegoje kompetenca tek adad si organizate e prodhuesve.

 

Back