Diber, 24 Shkurt 2017

Peshkopi, nga data 22-24 Shkurt 2017, ADAD Malore ne kuadrin e projektit SARED zhvilloj trajnimet, me grupet e frutikultures Diber per startegjine e mbrojtjes se molles nga semundjet dhe demtuesit per vitin 2017 dhe Plani i Bisnesit per sipermarrjen bujqesore. Temen e pare e trajtoj Dr. Hafuz Domi, ku theksoj se strategjia e mbrojtes se molles i sherben fermerit te di qe ne fillim te vitit, menyren e mbrojtjes nga semundjet dhe demtuesit per te arritur prodhim cilesor, kosto te ulet dhe cmim te mire te shitjes se frutave. Ndersa ekonomisti (eksperti) i njohur Koço Broka shpjegoj se sipermarrja ne bujqesi fillon nga mbajtja e kontabilitetit te fermes, zgjedhja e aktivitetit me fitimprures, hartimi i nje plan bisnesi real, burimet financiare dhe menyra e aplikimit prane skemave te granteve te SARED, AZHBR etj. Prodhuesve ju shpernda dhe programi i mbrojtjes se molles dhe qershise per 2017. Aktivitetet jane ne bashkepunim me DB te kordinuar nga kordinatori SARED Diber z. Dali Horeshka, cili vleresoj punen e SARED ne Diber, u shpjegoj prodhuesve per te aplikuar ne thirrjen ne vazhdim dhe shprehu mbeshtetje per adad malore ne punen me grupet e pemetarise ne Diber.

Back