Diber, 22 Janar 2016, projekti Sared

ADAD Malore eshte angazhuar nga SARED per implementimin komponentit  te rritjes se kapaciteteve (CD) per zinxhirin e vleres se prodhimit  te pemeve frutore dhe arrore, me 3 Inisiativa ne Diber. Kordinatori Projektit SARED Diber ka kordinuar dhe monitoruar  takimet me grupet nga ADAD Malore. Te gjithe fermeret e perzgjedhur jane pemerrites potenciale me synim qe e shohin fermen si bisnes. Te gjithe te kontaktuarit jane te interesuar dhe te motivuar per nje bashkepunim real dhe frutdhenes ne zbatim te programit – SARED. ADAD ka bashkepunim te fryteshem me DB Diber, ku ekstensionistet se bashku me facilitatorin dhe keshilluesin e ADAD kane organizuar takimet me grupet gjate muajit Dhjetor 2015. Ne takimin e grupit Kastriot mori pjese dhe administratori i Njesise Administrative Kastriot.

Back