Diber, 19-21 Janar 2016, projekti Sared

ne kuadrin e projektit SARED, ADAD malore ne bashkepunim me Kordinatorin e projektit dhe DB Diber zhvilloj takimet me grupet e Dibres.Ne keto takime merrnin pjese prodhues, specialistet te DB Diber, Kordinatori i Projektit Sared per Dibren Z. Dali Horeshka dhe Drejtori i ADAD Malore z. Hafuz Domi.  Ne keto takime pas diskutime dhe shqyrtimit te propozimeve te bera nga pjesemarresit u percaktuan se bashku aktivitetet (aksionet) qe do ndiqen me grupet per vitet 2016-2017. Ne fund firmosen dhe memorandumi i bashkepunimit ndermejt tre grupeve te prodhuesve (Ushtelenxe, Tomin, Kastriot) dhe ADAD per te punuar se bashku ne kuadrin e projektit SARED ne sektorin e pemetarise ne te ardhmen.

Back