Completed Agenda

15-20 Qershor 2016

1Misioni i ekspertit te FERT François LAFITTE ne rajonet Diber dhe Korce. Ai u njoh me aktivitetin e adad malore, forumin e frutikultures Korce. Gjithashtu ai ka bere takime me Kryetaren e qarkut Korce, Drejtoret e Bujqesise Korce, Diber dhe me drejtues te Ambasades franceze. Pas vleresimit te situates se zhvillimit te fr utikultures dhe te tregut, ai ka bere nje analize te ketij sektori dh eka dhene dhe propozime qe do te perfshihen ne programin e punes se adad malore per te ardhmen.

 

 


31 Maj-7 Qershor
2Ekpertize nga specialisti frutikultures P. Heinemann, i mbeshtetur nga Ambasada Franceze dhe adad. Tema e nderhyrjes ka qene per teknologjine e kultivimit te pemeve frutore dhe veçanerisht per teknikat e reja te rrallimit te frutave dhe krasitjen e gjelber, ne tre rajonet Kukes, Diber dhe Korçe. Gjate ketij misio ni jane bere takime me trajnime ne salle dhe demostrime ne fushe me prodhues dhe specialiste te bujqesise. Jane vizituar mbi 25 pemetore dhe kane marre pjese ne demostrime mbi 300 prodhues dhe specialsite. Eshte vleresur situata e pemetoreve dhe jane dhene rekomandime per rrallimin kimik, trajtimet kimike, pleherimin, ujitjet etj., te cilat do te ndiqen nga specialistet e adad malore ne vazhdim.


3Më datë 25 Maj, 2016 pranë Qarkut të Korçës u mbajt takimi i Forumit të Frutikulturës, Korçë. Ky takim u përshendet nga Znj. Ana Varushi Kryetare e Qarkut Korçë si një iniciativë e rëndësishme në funksion të zhvillimit të bujqësisë në Korçë. Ajo falenderoi ADAD Malore për iniciativen e ndërmarrë dhe inkurajoi të gjithe aktorët themelues të forumit me mbështetjen e saj institucionale duke ofruar vullnet politik për mirëfunksionimin e këtij forumi. Në këtë takim u trajtuan çështje të formës dhe përmbajtjes së forumit në mënyrë që funksionimi i tij t’i përgjigjet misionit dhe objektivave për të cilat është krijuar.


Meknes – Marok, me 29-30 prill

Ne kuader te SIAM 2016 (Sallon nderkombetar Bujqesor Meknes) organizohet nje kolegium ne Meknes me 30 prill per te perforcuar vizibilitetin e ARBOMED:Nje observator I prodhimit dhe tregjeve, nje celes per te perforcuar filierat strategjike te fruta perimeve ne Mesdhe”

Persa I perket Observatorit, nenkupton gjithashtu pergjigjet ndaj veshtiresive te hasura nga antare te ndryshem te ketij rrjeti ne mbledhjen e te dhenave te nevojshme. Ne fakt, analizat dhe sintezat e realizuara gjate ketyre viteve te fundit nenvizojne veshtiresite per te dhenat operacionale.


Korçe, me 3 shkurt 2016

4FFK-Forumi Frutikultures Korçe, u mbajt mbledhja e pare me aktoret e frutikultures Korce. Ky takim u animua nga Zv. Kryetari I Bashkise Korçe z. Stefan Germenji, i cili foli per angazhimin e bujqesise ne zhvillimin e frutikultures dhe njekohesisht vleresoj inisiativen per formimin e forumit t fruikultures Korçe. Ne takim diskutuan Drejtori DB dhe i QTBB Korce z. Vullnet Gjolla dhe Roland Mecaj dhe shprehen gadishmerine per mbeshtetjen e ketij forumi si nje instrument qe do te ndikoj ne zhvillimin e frutikultures ne Korce. Jean Charles, Derogns, FERT, Hafuz Domi dhe Liljana Isakaj tea dad malore shprehen rendesin e funksionimit te ketij forumi, hartimi i startegjise se zhvillimit te frutikultures dhe rolin qe kane aktoret local dhe prodhuesit per zhvillimin e sektorit te frutikultures se sector potencial ekonomik ne rajon.


Date, 1-5 Shkurt 2016

Misioni i FERT me pjesemarrjen e A. Panel dhe J.C. Derogns per programin e OPCA 2. Straegjia e adad malore 2015-2025, plani i aksioneve dhe misione te FERT per perforcimin e strukturave tea dad malored he rolin qe do te kete adad malore ne zhvillimin e frutikultures ne nivel rajonal si FF Korce dhe ate kombetar KKP ne Tirane.


Tirane, me 14 Nentor 2015

5Në kuadrin e muajve të Bujqësisë Shqiptare, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve të Ministrisë Bujqësisëm Zhvllimit Rural dhe Adinistrimit të Ujërave, së bashku me ADAD Malore, me datë 14 Dhjetor 2015 në Hollin e Ministrisë së Bujqësisë, organizuan PANAIRIN: Filiera në Frutikulturë. Në panair mori pjesë Ministri z. Edmond Panariti së bashku me Donatorët në sektorin e bujqësisë.
Në ceremoninë e hapjes përshëndeti Ministri Bujqësisë Z. Edmond Panariti, i cili vleresoj punën e organizatës në zhvillimin e frutikulturës dhe theksoi faktin se organizimi i prodhuesve në grupe ekonomike sipas hallkave nga fidanishtja, prodhimi, ruajtja, përpunimi deri në tregtimin e frutave, ka krijuar modelin e zinxhirit të vlerës në frutikulturë dhe që integron prodhuesit e frutikultures të rajoneve Korçë, Dibër, Kukës dhe Shkodër. Më pas fjalën e mori Presidenti i Organizates z. Ramazan Kaza, i cili theksoj rolin e organizatës profesionale bujqësore në frutikulturë – ADAD Malore, njëkohës isht pasi shprehu vlerësimin për Ministrinë e Bujqësisë, theksoj se mbështetja nga ana e saj është shumë e nevojshme për rolin e organizatës në zhvillimin e filierës së frutikulturës dhe me gjërë. Promovimi dhe degustimi i frutave dhe produkteve të tjera u shoqërua me një atmosferë festive.


Panair ne Korce 2 Tetor 2015

Me mbeshtetjen e Ambasades franceze dhe i shoqeruar nga adad beri nje mision ekspertize specialisti francez z. Patrick Heinemann, ne rajonet Kukes, Diber, Korce dhe Kolonje. dy ishin aspektet e teknologjia e kultivimit te pemeve frutore dhe aspekte te vjeljes dhe ruajtjes se molles. U bene trajnime me pjesemarrjen e Drejtorive te Bujqesise, prodhuesve dhe specialisteve. u bene trajnime ne salle dhe demostrime ne terren.


Panair ne Diber  10 Tetor 2015

Me mbeshtetjen e Ambasades franceze dhe i shoqeruar nga adad beri nje mision ekspertize specialisti francez z. Patrick Heinemann, ne rajonet Kukes, Diber, Korce dhe Kolonje. dy ishin aspektet e teknologjia e kultivimit te pemeve frutore dhe aspekte te vjeljes dhe ruajtjes se molles. U bene trajnime me pjesemarrjen e Drejtorive te Bujqesise, prodhuesve dhe specialisteve. u bene trajnime ne salle dhe demostrime ne terren. (fute si tekst sepse do ta zevendesoj)


Mision e 14-21 shtator 2015 per fruikulturen.

Me mbeshtetjen e Ambasades franceze dhe i shoqeruar nga adad beri nje mision ekspertize specialisti francez z. Patrick Heinemann, ne rajonet Kukes, Diber, Korce dhe Kolonje. dy ishin aspektet e teknologjia e kultivimit te pemeve frutore dhe aspekte te vjeljes dhe ruajtjes se molles. U bene trajnime me pjesemarrjen e Drejtorive te Bujqesise, prodhuesve dhe specialisteve. u bene trajnime ne salle dhe demostrime ne terren.


Tirane, 23 Korrik 2015

Hartimi i strategjise se ADAD Malore per periudhen 2015-2025. Pas nje refleksioni te anatarve te adad malore per nje periudhe 6 mujore, ne mbeldhjen e KA dhe pjesemarrjen e Drejtoreshes se FERT Anne PANEL dhe j. C. Derongs, u hartua strategjia 10 vjecare e adad e cila perban akset kryesore te veprimtarise se adad malore, kjo e shoqeruar me nje plan aksionesh per tre vitet 2016-2018.


Peshkopi, 7 Maj 2015 OPCA

Mbeshtetje ne strukturimin e filieres bujqesore ne Shqiperi permes Organizimit te Prodhuesve dhe Konsultimit te Aktoreve. Avancimi i Programit OPCA. Krijimi i nje Komiteti Interprofesional ne Frutikulture – KIF. Filiera e frutikultures: OPCA Bilanc 2013-2014 dhe perspektive aksione 2015 …

Adad malore nje partner per zhvillimin e filieres se frutikultures.


Peshkopi, 7 Maj 2015 OPCA

Vizite tek njesi e perpunimit te molles per prodhimin e lengut te molles. Mbeshtetje ne strukturimin e filieres bujqesore ne Shqiperi permes Organizimit te Prodhuesve dhe Konsultimit te Aktoreve. Avancimi i Programit OPCA. Krijimi i nje Komiteti Interprofesional ne Frutikulture – KIF. Filiera e frutikultures: OPCA Bilanc 2013-2014 dhe perspektive aksione 2015 …

Adad malore nje partner per zhvillimin e filieres se frutikultures. (do t apermiresoj tekstin)


Voskopoje, 6 Maj 2015 OPCA

Mbeshtetje ne strukturimin e filieres bujqesore ne Shqiperi permes Organizimit te Prodhuesve dhe Konsultimit te Aktoreve. Avancimi i Programit OPCA. Krijimi i nje Komiteti Interprofesional ne Frutikulture – KIF. Filiera e frutikultures: OPCA Bilanc 2013-2014 dhe perspektive aksione 2015 …

Adad malore nje partner per zhvillimin e filieres se frutikultures.


Tirane, 6 Maj 2015 OPCA

Mbeshtetje ne strukturimin e filieres bujqesore ne Shqiperi permes Organizimit te Prodhuesve dhe Konsultimit te Aktoreve. Avancimi i Programit OPCA. Krijimi i nje Komiteti Interprofesional ne Frutikulture – KIF. Filiera e frutikultures: OPCA Bilanc 2013-2014 dhe perspektive aksione 2015 …

Adad malore nje partner per zhvillimin e filieres se frutikultures


Tirane, 30 Janar 2015

6Tavoline e rrumbullaket «Venia ne jete e programit OPCA 2012-2015» ADAD Malore prezantoj rezultatet e OPCA, gjithashtu ka arritur te zhvilloj funksione ne filieren e frtikultures dhe te siguroj lidhje te mira me Ministrine e Bujqesise dhe Programme te tjera Bujqesore. Nga ADAD malore referuan Presidenti Ramazan per objektivat e OPCA, ndersa per rezultatet e OPCA referoj Hafuz Domi. Ne takim moren pjese nga Ministria e Bujqesise, Ambasada Franceze, projekti SARED, Mada, perfaqesues te agrobisnesit etj.

Shefi Kabinetit te Ministrit te Bujqesise Z. Arben Kipi i cili vleresoj se; frutikultura eshte prioritet, kemi nevoje per asistencen e adad malore dhe vendosjen e nje linje komunikimi te rregullt dhe sistematik. Kjo per konsolidimin grupeve prodhuese, futjen e teknologjive dhe varietetet e reja, prodhimet cilesore dhe tregun.

Monsieur Hubert Le Forestier, Shef i Koperimit Ekonomik i Ambasades te Frances ne Tirane, vleresoj arritjet e adad malore dhe shprehu mbeshtetjen e Ambasades franceze ne te ardhmen.

Jean Charles Derongs FERT-Oportuniteti i perfitimit te eksperiences FranceAgrimer dhe Dhomes Rajonale Bujqesore-PACA mbi rolin dhe pergjegjesite e aktoreve te ndryshem rreth filieres se frutikultures.

Me rastin e ketij takimi u firmos Marrëveshja e Partëneritetit ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë ADAD Malore dhe FERT për zbatimin e programit mbështetës në organizimin e prodhueve dhe filierave


Tirane, 22 Nentor 2012

7Ne ambientet e hotel Tiranes u organizua seminari nga adad malore dhe Promali me teme: “Te arrijme nje strukture konkuruese te varieteteve te molles ne vend dhe te perhapim varietetet e reja ne rajonin e Korces dhe ne vendin tone”. Ene takim moren pjese dhe Zv/ministri Bujqesise z. Ndoc Faslia, drejtoresha Elvana Zhezha, Presidenti Adad Ramazan Kaza. Referetin kryesor e mbajti z. Hafuz Domi, Drejt or i Adad Malore. Ne kete takim u be dhe promovimi i librit per “Varietetet e reja te molles” i autorit Hafuz Domi i mbeshtetur nga Promali.


Voskopoje 31 Tetor 2012

8Projekti i DE; Zhvillim i integruar i Territorit te Voskopojes 2007-2012

Seminar : Voskopoja nje teritor me zhvillim dinamik dhe te qendrueshem 2007- 2012 ;

 

 

 


Tirane, 12 Prill 2012:

9Performanca Filieres ne Frutikulture Reference per Ulliri dhe Arrore

Objektivi i ketij seminari ishte: Te nxisim nje bashkerendim te te gjithe aktorve ne harmonizimin e aksioneve per performancen e filieres ne frutikulture. Ne perfundim vleresimi ishte se pervec arritjeve (evolucioni  femres se grupit), ka gjera qe nuk arrihen dot vetem pa mbeshtje te Qeverise programe te ndryshme – kjo per masen e gjere te prodhuesve per te prodhuar dhe per te konkuruar ne treg qofte ne aspektin e prodhimit, te perpunimit dhe tregtimit. Arritjet tona te mos i mbajme ne nje grup te caktuar, port e perhapen dhe tek te tjere. Adad eshte e afte te administroje filieren e frutikultures sepse kemi kompetenca profesionale dhe elementet e metodes si: inovacioni, asistenca teknike, formimin, referencat, studime, shoqerimin gjate prodhimit, te pasvjeljes deri ne marketim.


Tirane, 4 Qershor 2011

10Adad malore- Nje aktor ne zhvillimin e frutikultures.

Ne Rinas u mbajt takimi i KA te adad malore me pjesemarrjen e Presisdent i FNESA France Xavier Belain, pefaqesuesit te DE ne Tirane, z. François Begeaut, Jean Charles Derongs – FERT, perfaqeses te Ministrise te Bujqesise. Ne kete takim u diskutua per arritjet dhe perspektiven e adad malore. Rendesi ju kushtua ceshtjes se sindikalizmit ne bujqesi, sepse ne vendin tone nuk eshte organizuar. Me kete rast u be nje vizite ne pemtoren e z. A. Budlla ne Rinas.

 

 


 12Tirane, me 26 Nentor 2008

Pemetaret nje force reale per zhvillimin e frutikultures qe kerkon vemendje adad- pervoja dhe kompetenca e tij ne pemetari. IM-Fert-Mada nje mbeshtetje efektive per pemetaret

Roli real i adad si nje faktore i filieres ne frutikulture

ADAD nje embrion i organizimit profesional dhe nje partener per te permiresuar perfomancen ne frutikulture

 

 


Korce 23 Qershor 2009

ADAD Malore nje organizim federativ dhe profesional i prodhueve  Diber, Korçë, Kukes. Te fut ne rrugen e progresit prodhuesit dhe aktivitetin e tyre.


Korce, 28 Qershor 2007

13… drejt organizimit profesional e ekonomik te prodhuesve

 

 

 

 

 


 Korce, 14 Korrik 2006

14Organizuar nga: DRBUK Korce-ADAD- MADA ne mbeshtetje zhvillimin e pemetarise ne Qarkun e Korces nepermjet: transfertes teknologjike ne pemtari

 

 

 

 

 


Korce, 17-18 Nentor 2005

15Bashkepunimi i prodhuesve domosdoshmeri ne zhvillimin bujqesor

 

 

 

 

 


Peshkopi, 14-15 Nentor 2003

pershkopiNe Pershopi zhvilloj punimet seminari kombetar  me teme ”Ne Roli i prodhuesve dhe i organizimeve te prodhuesve  ne zhvillimin e ekonomise bujqesor”. Ne kete t akime moren pjese Drejtori i FERT Mishel Mollard, Jean Charles Derongs, Drejtori i Marredhenieve me Jashte ne Ministrine e Bujqesise z. Sali Metani, Drejtori i Mada z. Artur Galanaxhi, drejtoret e DB Korce, Diber dhe Kukes, Prodhues dhe specialiste. Pas takimit ne salle u bene vizita tek anataret e adad ku pane pemetore dhe fidanishte. Ky seminar pati vlera sepse konfiromoj rolin e adad ne zhvillimin e bujqesise dhe i dh mundesi te shtrihet dhe ne dy rajonet e tjera ne Korce dhe Kukes, kjo dhe ne bashkepunim me MADA.


Back