Current Projects/Programs

07/05/2023

Projekti RuralAlbania

RURALALBANIA: Në Has u zhvillua një takim me një grup fermerësh që mbarështrojnë dhinë autoktone të Hasit. Ky aktivitet u organizua nga dy specialistet e QABR […]
12/07/2017

Korce, 28 Qershor 2007 Seminar ”… drejt organizimit profesional e ekonomik te prodhuesve”.

Programi Initiative Malore I, MADA-FERT, 2004-2006 eshte zbatuar nga ADAD. Gjate zbatimit te ketij programi ADAD ka pasur arritje ne dy aspekte nga njera ane perforcimi […]
Back