Mision i ekspertit francez z. Patrick Heinemann

Mision i ekspertit francez z. Patrick Heinemann

Nga data 15-22 Maj 2017 me mbështetjen e Ambasadës Franceze në Tirane, FERT dhe Adad Malore, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqesisë dhe Projekti SARED, eksperti i njohur Francez Patrick Heinemann ka kryer një mision vlerësimi, ndjekje dhe formimi në  frutikulturë në Rajonet Korçë, Dibër dhe Kukës. Perveç takimeve me drejtorët e Bujqësisӫ dhe të QTTB, janë organizuar formime dhe vizita në pemëtore, fidanishte, dhoma të ftohta, njësi pӫrpunimi. Tema kryesore ishte vlerӫsimi i pemӫtoreve nga ngricat e 21-23 Prillit tӫ kӫtij viti dhe masat pӫr mbrojtjen nga ngricat nӫ tӫ ardhmen. Nga vӫzhgimi nӫ terren i pemӫtoreve rezulton se dӫmi i shkaktuar varion nga 40-60% dhe nӫ raste tӫ raste tӫ vӫçanta dhe 80-90 %, kjo pӫr qershine nӫ Dibӫr dhe mollӫn ne Dvoran. Dӫmtimi nga ngricat varet nga specia, varieteti, fenofaza e pemӫs, shkalla e zgjatjes sӫ temperaturave tӫ ulta etj. Njӫkohӫsisht u trajtuan dhe metoda pӫr mbrojtjen nga ngricat. Gjithashtu u trajtuan dhe çeshtjet tӫ mbrojtjes e pemëtorëve nga sëmundjet e dëmtues, shërbimet periodike, krasitja e gjelbër. Në këto takime morën pjesë shumë se 300 prodhues dhe specialistë të DB. Nӫ pӫrfundim janӫ dhӫnӫ dhe rekomandime për mirembajtjen e pemëtoreve dhe prodhimit 2017, ku do tӫ percillen nӫ vazhdim nga stafi teknik i adad malore.

Back