• Koordinim Aktorësh
  • Shoqërim
  • Inovacion
  • Mobilizim Iniciativash

Fjala e Presidentit

Adad Malore është organizatë e prodhuesve dhe drejtohet nga prodhues. Ne kemi arritje në shume drejtime, kryesisht në grurë, perime dhe veçanërisht në frutikulturë qoftë në aspektin e prodhimit, të ruajtjes, përpunimit dhe marketingut. Ne kemi një strategji afatëgjatë që është në funksion të qëllimit dhe objektivave tona, të cilat janë të pasqyruara konkretisht sipas temave dhe grupeve. Në kete kontekst adad malore synon të jetë një forcë lëvizëse e prodhuesve dhe një aktorë profesional në nivel kombetar, që shoqërohet me ngritjen e instancave lokale dhe rajonale, zgjerimin e veprimtarisë në teritore të tjera dhe të stafit teknik të adad…         Lexo Më Shumë